പ്രധാന പദ്ധതികൾ

പ്രളയം-ചരിത്രരേഖകളും ഓർമകളും

'പ്രളയം-ചരിത്രരേഖകളും ഓർമകളും' എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ 2018 ആഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് അനുഭവസ്ഥരുടെ ഓർമകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമഗ്രമായ ഒരു ഗവേഷണമാണ് കേരള ചരിത്ര ഗവേഷ‌ണ കൗൺസിൽ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത്......

പട്ടണം പുരാവസ്തു ഗവേഷണം

2007 മുതൽ 2009 വരെ ഒൻപതു കൊല്ലങ്ങളിലായി നടത്തിയ പട്ടണം ഉത്ഖനനത്തിലൂടെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളും സാംസ്ക്കാരിക കാലഘട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശീയവും വിദേശീയവുമായ നിരവധി പുരാവസ്തുക്കൾ ആണ് കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ.....

ഡിജിറ്റൈസിങ് കേരളാസ് പാസ്റ്റ്

കേരള ചരിത്ര സാമൂഹ്യ പഠനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് അവ ചിട്ടയായി സൂക്ഷിച്ച് ഗവേഷണപഠനങ്ങൾക്കും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാക്കുകയാണ് പൈതൃക സംരക്ഷണപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ.....