കെ.സി.എച്.ആർ പേട്രൻസ്

 

  

ശ്രീ. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ

കേരള ഗവർണർ

കെ.സി.എച്.ആർ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി  

 

 


 

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

 

 


 

ശ്രീ. എ. എൻ. ഷംസീർ

സ്പീക്കർ

കേരള നിയമസഭ

 

 

  

ഡോ. ആർ. ബിന്ദു

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി

കേരള സർക്കാർ  

 

 


 

ശ്രീ. വി. ഡി. സതീശൻ

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, കേരളം

 

 


 

ഡോ. വി. പി. ജോയ് (ഐ.എ.എസ്)

ചീഫ് സെക്രട്ടറി

കേരള സർക്കാർ