ലൈബ്രറി ശേഖരങ്ങൾ

A പുസ്തകങ്ങളും ജേണലുകളും 

സോഷ്യൽ സയൻസ് സിദ്ധാന്തവും രീതിശാസ്ത്രവും
ലോക ചരിത്രം
ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം / ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചരിത്രം
കേരള

B പ്രാഥമിക ഉറവിട വസ്തുക്കൾ

ഗസറ്റിയേഴ്സ്
മാനുവലുകൾ
അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ

C. പ്രാദേശിക ചരിത്ര ശേഖരം

ജീവചരിത്രം
കുടുംബ ചരിത്രം
ഗ്രാമ ചരിത്രം
സ്ഥാപന ചരിത്രം
ഓറൽ പാരമ്പര്യങ്ങൾ (സദൃശവാക്യങ്ങൾ, പ്രാദേശിക നർമ്മം, കടങ്കഥകൾ)

D. ഡിജിറ്റൽ പ്രമാണങ്ങൾ