കെ.സി.എച്ച്.ആർ ഡിവിഷനുകൾ

 

ഡിവിഷനുകൾ 

 ഓഫീസർ- ഇൻ -ചാർജ് 

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ 

 

മറിയം സൂസൻ എ.ഡി 

അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ 

Mob: 9495302080

Kchrao2014@gmail.com

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ                                        

 

മറിയം സൂസൻ എ.ഡി

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ 

Mob: 9495302080

Kchrao2014@gmail.com

ധനകാര്യം 

 

സി.ആർ അലക്സ് 

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 

Mob: 8281305127

kchrfinance@gmail.com

ഗവേഷണം 

റേച്ചൽ എ വർഗീസ്സ് 

റിസർച്ച് ഓഫീസർ / 

Research Officer / അപ്പലേറ്റ് അതോരിറ്റി 

Mob: 8129458234

kchrresearch@gmail.com

പ്രസിദ്ധീകരണം

സന്ധ്യ എസ്.എൻ

പുബ്ലിക്കേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 

Mob:9495941939

kchrpublications@gmail.com

ലൈബ്രറി

നൈന ജോൺ വി.എഫ് 

ലൈബ്രേറിയൻ 

Ph:0471-2310409(O)

kchrliba@gmail.com