സ്‌കൂൾ ഓഫ് എപിഗ്രാഫിക്കൽ സ്റ്റഡ&

 

 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഓൾഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് 

 

വിവിധ വസ്തുക്കളിൽ കൊത്തിവച്ചിട്ടുള്ള പഴയ രേഖകളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ നിരവധി ചരിത്രവസ്തുതകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എന്നാൽ എപ്പിഗ്രഫി വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ അഭാവം വിഷയമായി തുടരുന്നു. ഈ വിടവ് മനസ്സിലാക്കിയാണ് കെ.സി.എച്ച്.ആർ തങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഓഫ് എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ പഴയ ലിപികളുടെ പഠനത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക്  പഴയ ലിപികൾ പ്രത്യേകിച്ച്, ബ്രാഹ്മി, തമിഴ് ബ്രാഹ്മി, വട്ടെഴുത്ത്, കോലെഴുത്ത് എന്നിവ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനും വായിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും കഴിയും. അതിനാൽ പഴയ ലിപികൾ പഠിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് കോഴ്‌സ് മൂല്യവത്താണ്.

പ്രൊ.എം.ആർ.രാഘവവാരിയർ, പ്രൊ.കേശവൻ വെളുത്താട്ട് എന്നിവരാണ് നിലവിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സിന്റെ ഓണററി ഡയറക്ടർമാർ. ശ്രീലത ദാമോദരനാണ് കോഴ്‌സ് കോർഡിനേറ്റർ. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടക്കൻ പറവൂരിനടുത്തുള്ള കെ.സി.എച്ച്.ആർ പട്ടണം കാമ്പസിലെ കെ.സി.എച്ച്.ആർന്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ സ്റ്റഡീസാണ് കോഴ്‌സ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

 

40 ആഴ്ചത്തെ തിയറി ക്ലാസുകളും 12 ആഴ്ചത്തെ ഫീൽഡ് വിസിറ്റുകളും ചേർന്നതാണ് കോഴ്‌സ്. കൂടാതെ, ഒരു എപ്പിഗ്രാഫ് പഠിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഒരു പ്രബന്ധം എഴുതാനും ഒരു വിദ്യാർഥികൾക്ക് 12 ആഴ്ചയുണ്ട്. ക്ലാസുകൾ വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു, കോഴ്‌സിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്  ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സിലേക്ക് പ്രവേശനം തേടുന്ന വിദ്യാർഥി ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം, കൂടാതെ ചരിത്രത്തിലും ഭാഷയിലും അഭിരുചിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മലയാളഭാഷാപ്രാവീണ്യം പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ബാച്ചിലും 12 വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

 

ഈ കോഴ്‌സിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധ്യാപന-പഠന പ്രക്രിയയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും സുഗമമാക്കുന്നതിനും പട്ടണം കാമ്പസിലെ കെ.സി.എച്ച്.ആർ ലൈബ്രറി ആൻഡ് റിസോഴ്‌സ് സെന്റർ സുസജ്ജമാണ്.