പ്രധാന പദ്ധതികൾ

പ്രളയം-ചരിത്രരേഖകളും ഓർമകളും

'പ്രളയം-ചരിത്രരേഖകളും ഓർമകളും' എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ 2018 ആഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് അനുഭവസ്ഥരുടെ ഓർമകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമഗ്രമായ ഒരു ഗവേഷണമാണ് കേരള ചരിത്ര ഗവേഷ‌ണ കൗൺസിൽ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത്......

പട്ടണം പുരാവസ്തു ഗവേഷണം

ബഹുവിഷയീ സമീപനം അടിസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആദ്യ സുപ്രധാന ഉത്‌ഖനനമാണ് പട്ടണം പുരാവസ്തു ഗവേഷണം......

ഡിജിറ്റൈസിങ് കേരളാസ് പാസ്റ്റ്

കേരള ചരിത്ര സാമൂഹ്യ പഠനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് അവ ചിട്ടയായി സൂക്ഷിച്ച് ഗവേഷണപഠനങ്ങൾക്കും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാക്കുകയാണ് പൈതൃക സംരക്ഷണപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ.....